sahŠAH VESTI

KUP BE­O­GRA­DA

Mi­ne­lu der­bi dru­gog ko­la

 

U der­bi me­ču dru­gog ko­la pr­ve fa­ze Ku­pa Be­o­gra­da, na stra­ni EDB-a je bi­lo is­ku­stvo, a kod Mi­ne­la mla­dost. Po­sle dva kru­ga, bi­lo je 5:3 za mla­đe…

Ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje pri­re­di­la je eki­pa Um­ke. Dru­go­ka­te­gor­ni­ci, pred­vo­đe­ni ka­pi­te­nom, maj­stor­skim kan­di­da­tom Mi­lan­kom Stoj­ko­vi­ćem, eli­mi­ni­sa­li su eki­pu „Na­pred“, sa­stav­ljnu is­klju­či­vo od maj­stor­skih kan­di­da­ta.

Povezana vest:  KUGLANJE, Izvučene grupe za Šampionat sveta u Detenhajmu 2017.

Ne­pri­jat­no je iz­ne­na­dio AŠC, vi­so­kim po­ra­zom od Obi­li­ća, dok je pri­jat­no iz­ne­na­đe­nje još jed­na po­be­da da­ma Rad­nič­kog, ko­je se na­la­ze na ko­rak od isto­rij­skog uspe­ha. Još je­dan krug de­li ih od fi­na­la Ku­pa Be­o­gra­da…

Re­zul­ta­ti 2. ko­la: „Mi­ha­il Talj“ – BASK1 1:7, Rad­nič­ki (že­ne) – BASK2 7:1, Le­šta­ne – Brat­stvo je­din­stvo 4,5:3,5, MZ „Ći­ri­lo i Me­to­di­je“2 – Bor­ča1 1,5:6,5, Mi­nel – EDB 5:3, AŠC Ze­mun – Obi­lić 0,5:7,5, Po­štan­ska šte­di­o­ni­ca – Srem­či­ca 5:3, Po­gle­di 1 – Mi­ri­je­vo 1 2:6, NIS Ju­go­pe­trol – Po­du­na­vac, Ri­to­pek (do­ma­ćin od­u­stao), GSP Po­let – Na­pre­dak (go­sti od­u­sta­li), Ušće – Mi­ri­je­vo2 4:4, Na­pred –Um­ka 4:4. Zbog bo­ljih uspe­ha na pr­ve dve ta­ble, da­lje su se pla­si­ra­li Ušće i Um­ka. Slob­dna je bi­la eki­pa Bor­ča 2.

Povezana vest:  ZOI VANKUVER, Lindzi Von pala na stazi, nije teže povređena

Pa­ro­vi tre­ćeg, za­vr­šnog ko­la: Ušće – Rad­nič­ki (že­ne), Le­šta­ne – Um­ka, BASK 1 – GSP Po­let, Mi­nel – Po­štan­ska šte­di­o­ni­ca, Bor­ča 1 – Po­du­na­vac, Ri­to­pek, Mi­ri­je­vo 1 – Bor­ča 2. Slo­bo­dan je Obi­lić, ko­ji se ta­ko već pla­si­rao u fi­na­le Ku­pa Be­o­gra­da.