sahŠAH

 

KUP SR­BI­JE U KRA­GU­JEV­CU

 

Je­re­mić pr­vi vuk

 

Ša­hi­sti Be­o­grad Be­o­pu­bli­ku­ma, po­pu­lar­ni „vu­ko­vi sa Ka­ra­bur­me“ do­bro pam­te pro­šlo­go­di­šnji po­raz od La­ste u ku­pu, ko­ji ih je uda­ljio od tro­fe­ja, a La­sti otvo­rio vra­ta isto­rij­skog uspe­ha. Vre­me za vra­ća­nje du­ga je do­šlo, a vu­ko­vi su se osve­ti­li istom me­rom – 2,5:1,5.

Uz tri re­mi­ja, Mi­lo­ša Pa­vlo­vi­ća sa Bo­ja­nom Vuč­ko­vi­ćem, Ni­ko­le Osto­ji­ća sa Mi­o­dra­gom Sa­vi­ćem, od­no­sno Bre­nja sa Mi­la­di­no­vi­ćem, pre­su­dan po­en Be­o­pu­bli­ku­mu, do­neo je Velj­ko Je­re­mić, ko­ji je sa­vla­dao Bo­ba­na Bo­go­sa­vlje­vi­ća na tre­ćoj plo­či…

U sen­ci der­bi­ja, osta­li su pre­o­sta­li re­zul­ta­ti tre­ćeg ko­la Ku­pa Sr­bi­je u kra­gu­je­vač­kom ho­te­lu Šu­ma­ri­ce, a tu fa­vo­ri­ti, ni­šta ni­su pre­pu­sti­li slu­ča­ju. No­vo­sad­ski ŠK je la­ko sla­vio nad Be­o­grad­skim vo­do­vo­dom, dok se u igru za pr­vo me­sto vra­tio i kra­gu­je­vač­ki Vo­do­vod, sa la­ga­nom po­be­dom nad PTT–om iz Be­o­gra­da.

Povezana vest:  KUGLANJE, Maja Đukić i Stanko Polić sa „broja 1“ kreću u borbu za titule

Za sa­da, naj­pri­jat­ni­je iz­ne­na­đe­nje su ša­hi­sti Ni­ša. Sa se­dam meč po­e­na, de­le pr­vo me­sto sa Be­o­grad Be­o­pu­bli­ku­mom i No­vo­sad­skim ŠK.

Re­zul­ta­ti 3. ko­la: La­sta (Be­o­grad) – Be­o­grad Be­o­pu­bli­kum 1,5:2,5 (M. Pa­vlo­vić – Vuč­ko­vić re­mi, Bre­njo – Mi­la­di­no­vić re­mi, Bo­go­sa­vlje­vić – Je­re­mić 0:1, Osto­jić – M. R. Sa­vić re­mi), No­vo­sad­ski ŠK – Be­o­grad­ski vo­do­vod 3:1 (Ko­va­če­vić – Ćer­tić 1:0, Ne­ved­ni­či – Jo­vić 0:1, Šo­lak – Da­mja­no­vićš 1:0, La­zić – Ka­ta­nić 1:0), Niš – Rad­nič­ki (Kra­gu­ej­vac) 2,5:1,5 (Mir. Milj­ko­vić – Abra­mo­vić re­mi, Mar­ti­no­vić – N. Ri­stić re­mi, B. Mak­si­mo­vić – No­vo­sel­ski 1:0, Mih. Milj­ko­vić – G. Pa­vlo­vić re­mi), Vo­do­vod (Kra­gu­je­vac) – PTT Be­o­grad 3:1 (Pi­ku­la – A. M. Po­po­vić re­mi, Ro­ga­no­vić – S. Đo­šić 1:0, Pap – Ne­delj­ko­vić 1:0, Laj­thajm – Do­bri­je­vić re­mi), „Ivan Kur­jač­ki“ RNP Pan­če­vo – OŠK Pa­ra­ćin 1,5:2,5 (Ra­dlo­vač­ki – Mi­len­ko­vić re­mi, Pe­zelj – D. Bran­ko­vić 0:1, Ro­bulj – A. Mi­lo­še­vić 1:0, Pe­zelj – U. Cve­ta­no­vić 0:1), Her­ce­go­vac (Gaj­do­bra) – Bor­ča (Be­o­grad) 2,5:1,5, Trep­ča (Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca) – Po­štan­ska šte­di­o­ni­ca (Be­o­grad) 1,5:2,5, Sr­bo­bran – Slo­bo­da (Uži­ce) 1:3, Po­li­ti­ka PEP – Bo­go­slov (Be­o­grad) 0,5:3,5.

Povezana vest:  KUGLANJE, Baranj igrač dana na Svetskom kupu

Pla­sman: 1. No­vo­sad­ski ŠK 7 (8), 2. Niš 7 (7,5), 3. Be­o­grad Be­o­pu­bli­kum 7 (7), 4. La­sta (Be­o­grad) 6 (8), 5. Vo­do­vod (Kra­gu­je­vac) 6 (7,5), 6. OŠK Pa­ra­ćin 6 (6), 7. Her­ce­go­vac (Gaj­do­bra) 5 (6,5), 8. Be­o­grad­ski vo­do­vod 4 (6,5), 9–10. Rad­nič­ki (Kra­gu­je­vac) i Slo­bo­da (Uži­ce) 4 (6), 11–12. PTT Be­o­grad i Po­štan­ska šte­di­o­ni­ca (Be­o­grad) po 4 (5,5), 13. „Ivan Kur­jač­ki“ RNP Pan­če­vo 3 (6,5), 14–5. Bor­ča (Be­o­grad) i Bo­go­slov (Be­o­grad) po 3 (5), 16. Trep­ča (Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca) 1 (5), 17. Sr­bo­bran 1 (4,5), 18. Po­li­ti­ka PEP (Be­o­grad) 0 meč bo­do­va (2 meč po­e­na).

Povezana vest:  HOKEJ NA LEDU, Beostar treći na Kontinental kupu

Pa­ro­vi 4. ko­la: Be­o­grad Be­o­pu­bli­kum – No­vo­sad­ski ŠK, Niš – Vo­do­vod (Kra­gu­je­vac), OŠK Pa­ra­ćin – La­sta, Rad­nič­ki – Her­ce­go­vac, Be­o­grad­ski vo­do­vod – Po­štan­ska šte­di­o­ni­ca, Slo­bo­da – PTT Be­o­grad, Bo­go­slov – „Ivan Kur­jač­ki“ RNP Pan­če­vo, Bor­ča – Trep­ča, Sr­bo­bran – Po­li­ti­ka PEP.