sahŠAH VESTI

DRU­GO KO­LO KU­PA SR­BI­JE U KRA­GU­JE­VAČ­KOM HO­TE­LU ŠU­MA­RI­CE

Bo­go­sa­vlje­vić pre­su­dio der­bi

 

Pro­šlo­go­di­šnji po­bed­ni­ci Ku­pa Sr­bi­je, be­o­grad­ski Šah klub La­sta, ozbi­ljan je u na­me­ri da tro­fej za­dr­ži u svo­jim vi­tri­na­ma.

U to oči­gled­no ni­su bi­li uve­re­ni i ša­hi­sti do­ma­ćeg Vo­do­vo­da, pred­vo­đe­ni naj­ja­čim igra­čem na tur­ni­ru – Ukra­jin­cem Vo­lo­ki­ti­nom, ali i za naj­bo­lje ima le­ka, što je po­ka­zao is­ku­sni be­o­grad­ski ve­le­maj­stor Mi­loš Pa­vlo­vić. Re­mi na pr­voj ta­bli, po­de­la bo­da i na dru­goj, gde je Bre­njo kao cr­ni igrao sa Mi­haj­lom Sto­ja­no­vi­ćem, kao i na če­tvr­toj, in­ter­maj­stor­skoj plo­či, iz­me­đu Ni­ko­le Osto­ji­ća i Mi­še Pa­pa. Der­bi je pre­su­dio mla­di Vr­šča­nin Bo­ban Bo­go­sa­vlje­vić. Po­en be­li­ma pro­tiv Pi­ku­le, bio je do­vo­ljan za 2,5:1,5, što je La­stu po­sta­vi­lo na pr­vo me­sto na ta­bli, sa mak­si­mal­nih šest meč bo­do­va i 6,5 meč po­e­na iz dva ko­la…

Povezana vest:  „Trofej Beograda” u bridžu za vikend u „Sava centru”

Re­zul­ta­ti 2. ko­la: La­sta (Be­o­grad) – Vo­do­vod (Kra­gu­je­vac) 2,5:1,5 (M. Pa­vlo­vić – Vo­lo­ki­tin re­mi, Bre­njo – Sto­ja­no­vić re­mi, Bo­go­sa­vlje­vić – Pi­ku­la 1:0, Osto­jić – Pap re­mi), Be­o­grad Be­o­pu­bli­kum – Niš 2:2 (Vuč­ko­vić – Mir. Milj­ko­vić re­mi, Mi­la­di­no­vić – Mar­ti­no­vić re­mi, Je­re­mić – B. Mak­si­mo­vić re­mi, M. R. Sa­vić – Mih. Milj­ko­vić re­mi), Rad­nič­ki (Kra­gu­je­vac) – No­vo­sad­ski ŠK 2:2 (Abra­mo­vić – A. Ko­va­če­vić 1:0, N. Ri­stić –  Ne­ved­ni­či 0:1, No­vo­sel­ski – Šo­lak re­mi, G. Pa­vlo­vić – La­zić re­mi), OŠK Pa­ra­ćin – Be­o­grad­ski vo­do­vod 0,5:3,5, PTT Be­o­grad – Trep­ča (Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca) 2,5:1,5, Slo­bo­da (Uži­ce) – Her­ce­go­vac (Gaj­do­bra) 2:2, Po­li­ti­ka PEP (Be­o­grad) – „Ivan Kur­jač­ki“ RNP (Pan­če­vo) 0,5:3,5, Po­štan­ska šte­di­o­ni­ca (Be­o­grad) – Sr­bo­bran 2:2, Bo­go­slov (Be­o­grad) – Bor­ča (Be­o­grad) 1,5:2,5.

Povezana vest:  NORDIJSKO TRČANJE, Estonski skijaš Verpalu pozitivan na doping testu

Pla­sman: 1. La­sta (Be­o­grad) 6 (6,5), 2. Be­o­grad­ski vo­do­vod 4 (5,5), 3–4. No­vo­sad­ski ŠK i Niš po 4 (5), 5–7. Be­o­grad Be­o­pu­bli­kum, PTT Be­o­grad i Rad­nič­ki (Kra­gu­je­vac) po 4 (4,5), 8. „Ivan Kur­jač­ki“ RNP Pan­če­vo 3 (5), 9. Vo­do­vod (Kra­gu­je­vac) 3 (4,5), 10–11. OŠK Pa­ra­ćin i Bor­ča (Be­o­grad) po 3 (3,5), 12. Her­ce­go­vac (Gaj­do­bra) 2 (4), 13–14. Trep­ča (Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca) i Sr­bo­bran po 1 (3,5), 15–16. Slo­bo­da (Uži­ce) i Po­štan­ska šte­di­o­ni­ca (Be­o­grad) po 1 (3), 17–18. Bo­go­slov (Be­o­grad) i Po­li­ti­ka PEP (Be­o­grad) 0 meč bo­do­va (1,5 meč po­e­na).

Povezana vest:  NHL rezultati, nedelja 15. novembar

Pa­ro­vi 3. ko­la: La­sta – Be­o­grad Be­o­pu­bli­kum, No­vo­sad­ski ŠK – Be­o­grad­ski vo­do­vod, Niš – Rad­nič­ki, Vo­do­vod KG – PTT Be­o­grad, „Ivan Kur­jač­ki“ – OŠK Pa­ra­ćin, Her­ce­go­vac – Bor­ča, Trep­ča – Po­štan­ska šte­di­o­ni­ca, Sr­bo­bran – Slo­bo­da, Po­li­ti­ka PEP – Bo­go­slov.