zoran_mitrovicPOČEO 48. „BE­O­GRAD­SKI PO­BED­NIK” BORBAMA U JAGODINI

Orlovi odlični na startu

 

Ha­la spor­to­va: JASSA, Jagodina. Gle­da­la­ca: 300. De­le­gat: Ro­ga­la (Polj­ska). De­le­gat ispred BSB: Ko­sa­no­vić (Srbija). Su­di­je: Gli­gić, Jan­ko­vić, Ži­va­no­vić, Đu­ri­čić, Fi­li­po­vić (Sr­bi­ja), Šak­ta­kin­skiji (Ru­si­ja), No­va­ko­vić (BIH). Me­ri­lac vre­me­na: Mi­le­tić (Sr­bi­ja).

Re­zul­ta­ti mečeva:

Do 57 kg: Alek­sić (BIH) – Ra­še­vić (Sr­bi­ja) 6:2

Do 64 kg: Smi­lja­nić (Sr­bi­ja) – Džu­li­jan (Ne­mač­ka) 4:6, Zo­lak (BIH) – Iva­nov (Ru­sja) 0:2 (pre­kid u 2.).

Povezana vest:  POLUFINALE 54. MEČA ŠAMPIONA, Kovačević, Nikolić i Despotović blistali

Do 69 kg: Mi­tro­vić (Sr­bi­ja) – Ri­stev­ski (Ma­ke­do­ni­ja) 2:0 (pre­kid u 1. run­di), Pe­rić (Srbija) – Ilić (Sr­bi­ja) 1:11.

Do 75 kg: Ja­ra­nja (Ne­mač­ka) – Ču­ro­vić (Sr­bi­ja) 1:7, Jo­va­no­vić (Sr­bi­ja) – Jo­nov­ski (Make­do­ni­ja) 11:0.

Do 81 kg: Ni­ko­lić (Sr­bi­ja) – Ter­zić (Sr­bi­ja) 6:2.

Pre­ko 91 kg: Ša­ra­pov (Ru­si­ja) – Ke­ko­vić (Sr­bi­ja) 2:0 (pre­da­ja u 2. run­di), De­spo­to­vić (Sr­bi­ja) – Di­mov­ski (Ma­ke­do­ni­ja) 2:1, Dr­ma­ku (Srbija) – Vu­le­tić (Sr­bi­ja) 0:2 (pre­da­ja u 1. run­di).

Povezana vest:  Vitalij Kličko u roku od tri meseca mora da boskuje protiv Solisa

Borbama u Jagodini, u hali JASSA u Ja­go­di­ni po­čeo je 48. Me­đu­na­rod­ni se­ni­or­ski bokser­ski tur­nir „Be­o­grad­ski po­bed­nik”. Na ringu u Jagodini održani su mečevi četvrtfinala. Na programu je bilo 11 mečeva a 400 gledalaca imalo je prilike da gleda odličan amaterski – olimpijski boks.

Zo­ra­n Ma­noj­lo­vi­ć, selektor BSS prisustvovao je mečevima. Posle odličnog rezultata Orlova u Zagrebu na bokserskom turniru „Zlatko Hrbić“ u Jagodini je prikazan so­li­dan boks. Naravno, Manojlovića ra­du­je podatak i rezultat na ringu da su re­pre­zen­ta­tiv­ci Srbije odlično boksovali.

Povezana vest:  Radošević trenira punom parom u Bali Balkanboksingu!

Na ovo­go­di­šnjem 48. „Beogradskom Po­bed­ni­ku” nastupiće 47 bok­se­ra iz pet zemalja – Sr­bi­je, Ru­si­je, Ne­mač­ke, Ma­ke­do­ni­je i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i bo­ri­će se za prestižni trofej, drugog najstarijeg evropskog turnira.

Po­lu­fi­nal­ni me­če­vi su sutra uveče od 18 ča­so­va u bokserskim gradovima Kru­šev­cu i Čačaku a fi­na­le je u su­bo­tu u hramu sporta, ze­mun­skoj ha­li Pin­ki od 19 ča­so­va.