bojan vuckovic 2

ŠAH

TAJ­BRE­KOM ZA­VR­ŠE­NO PO­JE­DI­NAČ­NO  EP U RI­JE­CI

Svet­ski kup bez Bo­ja­na Vuč­ko­vi­ća

 

Po­raz Bo­ja­na Vuč­ko­vi­ća od Ma­đa­ra Fe­ren­ca Ber­ke­ša u ba­ra­žu za Svet­ski kup. Iako par­ti­je po ubr­za­nom i br­zo­po­te­znom tem­pu ni­su nje­go­va spe­ci­jal­nost, Vuč­ko­vić je imao ve­li­ku pri­li­ku da pro­đe ja­kog pro­tiv­ni­ka. Pr­vu par­ti­ju po ubr­zalj­nom tem­pu, iz­gu­bio je kao be­li, da bi, ka­da su ga svi ot­pi­sa­li, us­peo da se vra­ti u igru po­be­dom cr­nim fi­gu­ra­ma. Usle­di­le su dve br­zo­po­te­zne par­ti­je u ko­ji­ma je ta­ko­đe bi­lo 1:1, da bi sve bi­lo re­še­no u ta­ko­zva­noj „par­ti­ji smr­ti“, gde be­li ima pet mi­nu­ta, na­spram 4 cr­nog, ko­me je do­vo­ljan i re­mi. Vuč­ko­vić je vo­dio cr­ne fi­gu­re, što je u ovoj si­tu­a­ci­ji pred­nost, ali mu je u 51. po­te­zu pa­la za­sta­vi­ca, dok je Ber­keš na sa­tu imao dve se­kun­de. Po­zi­ci­ja je bi­la na stra­ni na­šeg ve­le­maj­sto­ra…

U do­i­gra­va­nju za dru­go me­sto kod mu­ška­ra­ca Džo­ba­va je po­be­dio Ti­mo­fe­je­va 1,5:0,5 (1:0, re­mi) već po­sle dve par­ti­je po ubr­za­nom tem­pu, dok je kod da­ma, po­sle raz­i­gra­va­nja  bron­za­nu me­da­lju osvo­ji­la Mo­ni­ka Soč­ko iz Polj­ske. U fi­nal­noj run­di, Po­lja­ki­nja je sla­vi­la u obe par­ti­je nad Ma­ri Se­bag iz Fran­cu­ske. Pre to­ga, Dem­bo je sa­vla­da­la Žu­ko­vu u pr­voj run­di, za­tim iz­gu­bi­la od Soč­ko u dru­goj, dok je du­el iz­me­đu  Ta­tja­ne Ko­zin­ce­ve i Se­ba­go­ve, za­vr­šen po­be­dom Fran­cu­ski­nje 1,5:0,5.

Povezana vest:  Ruski milijarder ponovo izabran za predsednika mačevalačke federacije

Na svet­sko pr­ven­stvo kod že­na, po­sle do­dat­nih kva­li­fi­ka­ci­ja, pla­si­ra­le su se Eka­te­ri­na Ko­va­ljev­ska­ja, Ive­ta Raj­lih i ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje, mla­da Be­lo­ru­ski­nja, FI­DE maj­stor Na­sta­si­ja Ži­a­žul­ki­na, ko­ja je iz­ba­ci­la ne­ka­da­šnju pr­va­ki­nju Evro­pe, Al­mi­ru Skrip­čen­ko.

Re­zul­ta­ti taj brek me­če­va, mu­škar­ci – Za sre­br­nu me­da­lju: Ar­tjom Ti­mo­fe­jev (Ru­si­ja, 2.655) – Ba­dur Džo­ba­va (Gru­zi­ja, 2.695) 0,5:1,5 (0:1, re­mi).

Kva­li­fi­ka­ci­je za Svet­ski kup – Pr­va run­da:  Vla­sti­mil Ba­bu­la (Če­ška) – Zbi­njek Hra­ček (Če­ška) 3:2 (re­mi, re­mi, re­mi, re­mi, 1:0), Ju­rij Dro­zdov­skij (Ukra­ji­na) – Vla­di­mir Be­lov (Ru­si­ja) 2:0, Dej­vid Ha­u­el (En­gle­ska) – Da­vid Na­va­ra (Če­ška) 0,5:1,5 (re­mi, 0:1), Ser­gej Vol­kov (Ru­si­ja) – Ga­bri­jel Sar­gi­sjan (Jer­me­ni­ja) 1,5:2,5 (re­mi, re­mi, 0:1, re­mi).

Povezana vest:  ZOI VANKUVER, ŠLIRENCAUER IPAK DOŠAO DO ZLATNE MEDALJE UVANKUVERU

Dru­ga run­da: Ga­bri­jel Sar­gi­sjan (Jer­me­ni­ja) – Ra­uf Ma­me­dov (Azer­bej­džan) 1,5:2,5 (1:0, 0:1, re­mi, 0:1), Da­vid Na­va­ra (Če­ška) – Ser­gej Mov­se­sjan (Slo­vač­ka) 05:1,5 (0:1, re­mi), Ju­rij Dro­zdov­skij (Ukra­ji­na) – Ivan So­ko­lov (BiH) 1,5:0,5 (1:0, re­mi), Vla­sti­mil Ba­bu­la (Če­ška) – Ni­ki­ta Ma­jo­rov (Be­lo­ru­si­ja) 1,5:0,5 (1:0, re­mi), Jev­ge­nij Vo­ro­bjov (Ukra­ji­na) – Pa­vel Tre­gu­bov (Ukra­ji­na) 3:2 (1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0), Va­dim Zvja­gin­cev (Ru­si­ja) – Vla­di­mir Ako­pjan (Jer­me­ni­ja) 2:3 (1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1), Bo­jan Vuč­ko­vić (Sr­bi­ja) – Fe­renc Ber­keš (Ma­đar­ska) 2:3 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1), Vla­di­mir Pot­kin (Ru­si­ja) – Hov­ha­ni­sjan (Jer­me­ni­ja) 2:0, Ata­na­si­os Ma­stro­va­si­lis (Grč­ka) – Ste­li­os Hal­ki­jas (Grč­ka) 2:0 (0:1, 0:1), Ni­si­pe­a­nu (Ru­mu­ni­ja) – De­nis Hi­sma­tu­lin (Ru­si­ja) 1,5:0,5 (1:0, re­mi), Er­ne­sto Inar­ki­jev (Ru­si­ja) – Jev­ge­nij Ale­ske­jev (Ru­si­ja) 0,5:1,5 (0:1, re­mi), Bar­toš Soč­ko (Polj­ska) – Emil Su­tov­ski (Izra­el) 3:2 (1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0), Bo­ris Gra­čev (Ru­si­ja) – Igor Kur­no­sov (Ru­si­ja) 1,5:0,5 (1:0, re­mi).

Povezana vest:  Sedlak pobednik velikog brzopoteznog turnira u Beogradu

Že­ne – Za 3. me­sto, Pr­vo ko­lo: Je­le­na Dem­bo (Grč­ka) – Na­ta­li­ja Žu­ko­va (Ukra­ji­na) 2:0, Dru­go ko­lo: Je­le­na Dem­bo (Grč­ka) – Mo­ni­ka Soč­ko (Polj­ska) 0,5:1,5, Ma­ri Se­bag (Fran­cu­ska) – Ta­tja­na Ko­zin­ce­va (Ru­si­ja) 1,5:0,5, Tre­će ko­lo: Mo­ni­ka Soč­ko – Ma­ri Se­bag 2:0.

Kva­li­fi­ka­ci­je za SP: Eka­te­ri­na Ko­va­ljev­ska­ja (Ru­si­ja) – Ni­no Kur­čid­ze (Gru­zi­ja) 1,5:0,5, Na­sta­si­ja Ži­a­žul­ki­na (Be­lo­ru­si­ja) – Al­mi­ra Skrip­čen­ko (Fran­cu­ska) 3:1 (1:0, 0:1, 1:0, 1:0), Ive­ta Raj­lih (Polj­ska) – Ana Uše­ni­na (Ukra­ji­na) 1,5:0,5.

 

OSVA­JA­ČI ME­DA­LJA

Mu­škar­ci: 1. Jan Ne­pom­ni­ja­či (Ru­si­ja, 2.656), 2. Ba­dur Džo­ba­va (Gru­zi­ja, 2.695), 3. Ar­tjom Ti­mo­fe­jev (Ru­si­ja, 2.655).

Že­ne: 1. Pia Kra­mling (Šved­ska, 2.523), 2. Vik­to­ri­ja Čmi­li­te (Li­tva­ni­ja, 2.485), 3. Mo­ni­ka Soč­ko (Polj­ska, 2.465).